Algemene voorwaarden Myra Ceti

 1. Home
 2. chevron_right
 3. Algemene voorwaarden Myra Ceti

Algemene voorwaarden Myra Ceti – september 2011

Algemene voorwaarden Myra Ceti – september 2011

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Myra Ceti onder­staande algemene voorwaarden.

 

 

 1. Definities 

1.1 Myra Ceti: een bedrijf (KvK-nummer 20129486) dat spel-, zang- en danslessen, alsmede het op termijn meespelen in een theatervoorstelling aanbiedt aan personen vanaf 2 jaar.

1.2 Leerling: degene die zich inschrijft voor deelname aan een les-, dan wel voorstellingreeks van Myra Ceti. Als een Leerling minderjarig is, onder­tekent een ouder/verzorger het inschrijfformulier en verklaart de ouder/verzorger zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.

 

 1. Inschrijving en betalingsvoorwaarden 

2.1 Een Leerling schrijft zich in door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren en het één­malige inschrijfgeld van € 25,- te betalen aan Myra Ceti.

2.2 Wanneer het volledige inschrijfgeld is betaald, bevestigt Myra Ceti dit per brief/e-mail aan de Leerling en wordt de nieuwe Leerling op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plaats is in een groep, wordt de Leerling ingedeeld.

2.3 Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

2.4 De inschrijving is voor onbepaalde tijd en wordt hierna aangeduid als lidmaatschap. De overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving.

2.6 De contributie zal maandelijks in de periode tussen de 20e dag en het einde van de maand middels een automatische incasso van de bank-/girorekening van de Leerling, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordigers, worden afgeschreven

2.7 Indien de afschrijving, om welke reden ook, niet kan plaatsvinden en Myra Ceti de Leerling een betalingsherinnering dient te zenden, is de Leerling een boete van € 7,50 verschuldigd voor iedere schriftelijk actie die Myra Ceti daarna dient te onder­nemen. Daarnaast worden bij de eerste betalingsherin­nering € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. Alle eventuele kosten, waaronder die van incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten – zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk – welke door Myra Ceti worden gemaakt dienen door de desbetreffende Leerling aan Myra Ceti te worden vergoed.

2.8 De contributie is verschuldigd ongeacht de mate waarin de Leerling gebruikmaakt van de faciliteiten van Myra Ceti.

2.9 Myra Ceti behoudt zich het recht voor de tarieven te verhogen en zal Leerlingen hier binnen een redelijke termijn schriftelijk over informeren.

 

 1. Annulering 

3.1 De Leerling kan het lidmaatschap uitsluitend schrifte­lijk opzeggen door een verklaring te versturen naar Myra Ceti, Wouwsestraat 49, 4651 WD in Steenbergen of per e-mail naar info@myra-ceti.nl.

3.2 Daar wij werken met een vast aantal Leerlingen per groep zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van twee kalendermaanden te handhaven, ingaande op de 1e van de maand volgend op het opzeggingsverzoek.

3.3 Opzeggen per 1 juli is niet mogelijk als een Leerling meespeelt in een voorstelling in juni dat jaar, omdat de contributie van een schooljaar pas in juli volledig betaald is. De automatische incasso zal in een dergelijk geval per augustus stopgezet worden.

 

 1. Uitval van lessen 

4.1 Bij afwezigheid van een docent wordt de docent vervangen of wordt de groep gevoegd bij een andere groep.

4.2 Een Leerling die niet naar een les kan komen, dient dit zo vroeg mogelijk via e-mail of telefonisch te melden bij de docent van Myra Ceti. Verhindering van Leerling geeft geen recht op restitutie van het les­geld of het volgen van een extra les.

 

 1. Aansprakelijkheid 

5.1 Myra Ceti aanvaardt, tenzij er aan­toonbaar sprake is van opzet of grove schuld, geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schaden toege­bracht aan Leerling en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van Leerling.

 

 1. Auteursrecht 

6.1 De theatrale activiteiten en voorstellingen zijn be­schermd door het auteursrecht.

6.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdruk­kelijke schriftelijke toestemming van Myra Ceti is niet toegestaan.

 

 1. Promotiemateriaal 

7.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames door Myra Ceti opgenomen zijn eigendom van Myra Ceti en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

 

 1. Akkoord 

8.1 Na het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat Leerling, dan wel ouder/verzorger bij minderjarigheid van Leerling, akkoord met deze algemene voorwaarden en de hierin gestelde verplichtingen.

 

 1. Toepasselijk recht 

9.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Myra Ceti gedane werkzaamhe­den of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens anderslui­dende bepaling(en) van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter.